Божидар Зејак


Бо­жи­дар Зе­јак ро­ђен је 1952. го­ди­не у Ба­ри­ца­ма код Би­је­лог По­ља. Основ­ну шко­лу је за­вр­шио у То­ма­ше­ву, гим­на­зи­ју у Би­је­лом По­љу, а сту­ди­је ју­го­сло­вен­ске и свет­ске књи­жев­но­сти на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду. На истом фа­кул­те­ту сту­ди­рао је на тре­ћем сте­пе­ну.

 

Об­ја­вио:

Че­ти­ри збир­ке при­по­ве­да­ка: Ка­вез, Иза ју­тра, Сум­њи­ви за­пи­си и Иза­бра­не при­че;

Две књи­ге књи­жев­но­кри­тич­ких тек­сто­ва: Сви­јет зна­ни и моћ ри­је­чи и Кри­тич­ке ми­ни­ја­ту­ре;

Збир­ке пе­са­ма: По­след­ње ле­то, Ноћ над во­дом, Лу­де игре, Nonre­de­un­tesli­bri и Ноћ злат­ног ор­ла;

Ро­ма­не: Не­бе­ски рат­ник, ро­ман о љу­ба­ви у два из­да­ња; Успон и пад Јо­ка Са­ја­ка, ро­ман о сре­ћи; Тај­на Аков­ске ва­ро­ши, ро­ман о ле­по­ти; Кле­тва по­ља Су­ра­но­ва, ро­ман о са­мо­ћи; Зора над Боровњацима.

Књи­гу Све­то­сав­ске бе­се­де и мо­но­гра­фи­ју 120 го­ди­на по­сто­ја­ња и ра­да Пе­да­го­шког му­зе­ја у Бе­о­гра­ду.

 

Био директор Петнаесте београдске гимназије (садашње Гимназије Патријарх Павле) и три основне школе. Рад­ни век за­вр­шио је на ме­сту ди­рек­то­ра Пе­да­го­шког му­зе­ја у Бе­о­гра­ду. Члан је Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ср­би­је.


Књиге: