Војин Остојић


В­ојин Ост­ојић р­ођен је 1956. у с­елу К­ута, о­пшт­ина К­ал­ин­овик, као ч­ет­рн­а­есто и на­јмл­ађе д­ете. У Ка­ли­но­ви­ку је за­вр­шио основ­ну шко­лу и гим­на­зи­ју, а ди­пло­ми­рао на Пе­да­го­шкој ака­де­ми­ји у Са­ра­је­ву. Зва­ње про­фе­со­ра срп­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти сте­као на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту на Па­ла­ма. Од 1979. до 1992. го­ди­не ра­дио као на­став­ник у Бу­жи­му, а са­да жи­ви и ра­ди у Бра­тун­цу. На­гра­ђи­ван за по­е­зи­ју на про­сто­ри­ма бив­ше Ју­го­сла­ви­је. Објавио четири збир­ке по­е­зи­је. Члан је ре­ги­о­нал­ног Књи­жев­ног клу­ба „Лу­ча“ и Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ре­пу­бли­ке Срп­ске.


Књиге: