Предраг В. Остојић


Пре­драг В. Осто­јић, ро­ђен је у Ру­дом 1959.  го­ди­не. Сту­ди­је исто­ри­је за­вр­шио на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду.

 

Об­ја­вио исто­риј­ске сту­ди­је:

За­ро­бља­ва­ње ге­не­ра­ла Ми­ха­и­ло­ви­ћа (пет из­да­ња), Бе­о­град 2010–2012, До­брун, 2015-2016;

Гор­њо­дрин­ски офан­зив­ни фронт 1914,  Бе­о­град 2014;

Цр­но­гор­ска Сан­џач­ка вој­ска на Гор­њо-дрин­ском фрон­ту 1914–1915, Бе­о­град, 2016;

Ру­до у Ве­ли­ком ра­ту 1914–1918, Бе­о­град, 2018;

Усташки злочин у Старом Броду код Вишеграда 1942 – у свјетлу њемачких докумената, Београд, 2019;

Прилози за Досије Стари Брод 1942, Београд, 2020.

 

Пре­драг Осто­јић се ба­ви и књи­жев­ним ра­дом. Об­ја­вио књи­гу пје­са­ма Пу­на пра­зни­на (1990) и ро­ман Чи­чи­на при­ча (или) Стра­да­ње срп­ско (се­дам из­да­ња), Бе­о­град 2006–2016 – на­гра­да „Дра­ги­ша Ка­ши­ко­вић“ 2008.

 

У исто­риј­ским и књи­жев­ним ча­со­пи­си­ма, као и на ин­тер­нет пор­та­ли­ма об­ја­вио ви­ше исто­риј­ских чла­на­ка и књи­жев­них при­ло­га. Уред­ник је ин­тер­нет пор­та­ла www.savremenaistorija.com.


Књиге: