Драган Павловић


Дра­ган Па­вло­вић ро­ђен је 1949. године у Срем­ским Кар­лов­ци­ма. Основ­ну шко­лу похађао у Кра­гу­јев­цу и Гор­њем Ми­ла­нов­цу, а гим­на­зи­ју у Срем­ским Кар­лов­ци­ма и Ско­пљу, где је ди­пло­ми­рао на Ме­ди­цин­ском фа­кул­те­ту 1974. го­ди­не.

 

Као ле­кар оп­ште ме­ди­ци­не ра­дио је на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји, у Ме­ди­цин­ском цен­тру у Ку­ма­но­ву и До­му здра­вља у Бо­га­ти­ћу. Слу­жио је вој­ни рок у Са­ни­тет­ско-офи­цир­ској шко­ли у Бе­о­гра­ду и у Вој­ној бол­ни­ци Ме­љи­не 1976/77. го­ди­не. Пре­ла­зи у Бе­о­град 1977. го­ди­не на Уро­ло­шку кли­ни­ку Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та где 1981. за­вр­ша­ва спе­ци­ја­ли­за­ци­ју из ане­сте­зи­о­ло­ги­је и ре­а­ни­ма­то­ло­ги­је.

 

Од 1988. до 1998. ра­ди као на­чел­ник ане­сте­зи­је на Кли­ни­ци за ото­ри­но­ла­рин­го­ло­ги­ју и мак­си­ло­фа­ци­јал­ну хи­рур­ги­ју Кли­нич­ког цен­тра Ср­би­је (КЦС). Две го­ди­не је био по­моћ­ник ди­рек­то­ра Ур­гент­ног цен­тра КЦС. Од 2000. до 2004. ра­ди на Ин­сти­ту­ту за плућ­не бо­ле­сти и ту­бер­ку­ло­зу КЦС. Го­ди­не 2004. пре­ла­зи у Кли­нич­ко-бол­нич­ки цен­тар „Бе­жа­ниј­ска ко­са“ за на­чел­ни­ка ане­сте­зи­је. Од­ла­зи у пен­зи­ју 2015. са ме­ста за­ме­ни­ка ди­рек­то­ра исте бол­ни­це. Има ди­пло­ме ма­ги­сте­ри­ју­ма из кар­ди­о­ло­ги­је и док­то­ра ме­ди­цин­ских на­у­ка.

 

Драган Павловић је аутор и ко­а­у­тор ве­ли­ког бро­ја на­уч­них ра­до­ва пу­бли­ко­ва­них у до­ма­ћим и стра­ним струч­ним ча­со­пи­си­ма. По­ред то­га, аутор је по­гла­вља у пет струч­но-ме­ди­цин­ских књи­га. Био је до­цент на Ме­ди­цин­ском фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду и ван­ред­ни про­фе­сор на Ме­ди­цин­ској ака­де­ми­ји у Бе­о­гра­ду.

 

Сти­хо­ве је по­чео да пи­ше као уче­ник Кар­ло­вач­ке гим­на­зи­је. Ње­го­ве се пе­сме мо­гу на­ћи у дру­гој књи­зи „Срп­ска по­ет­ска пле­те­ни­ца“, у збор­ни­ку „Ле­ка­ри умет­ни­ци“ Срп­ског ле­кар­ског дру­штва, кар­ло­вач­ким „Кро­во­ви­ма“, са­ра­јев­ском „Ди­о­ге­ну“, ча­со­пи­су Књи­жев­ног кру­га из Кла­до­ва и бе­о­град­ском „Је­се­њи­ну“. Јед­на при­ча му је иза­шла у „По­ли­ти­ци”. Об­ја­вио збир­ке пе­са­ма Пе­сме (Срем­ски Кар­лов­ци 2005) и Буд­на сло­ва го­спо­да­ра сно­ва (Бе­о­град 2011).

 

Члан је Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ср­би­је и Удру­же­ња ле­ка­ра пи­са­ца „Ви­дар“ у Бе­о­гра­ду. Оже­њен је, има две ћер­ке. Живи у Београду.


Књиге: