Јелина Ђурковић


Је­ли­на Ђур­ко­вић (1953). Про­фе­сор књи­жев­но­сти на Уни­вер­зи­те­ту у Ис­точ­ном Са­ра­је­ву, Ре­пу­бли­ка Срп­ска. Ба­ви се на­уч­но­и­стра­жи­вач­ким и пе­да­го­шким ра­дом а упо­ре­до пи­ше и об­ја­вљу­је по­е­зи­ју и крат­ку про­зу. Објавила три књи­ге из обла­сти на­уч­не и струч­не де­лат­но­сти и две књи­ге пе­са­ма: Пе­ча­ти 1996. и Ви­ли­на влас 2001, те де­се­ти­не пе­са­ма и крат­ких при­ча по ча­со­пи­си­ма и књи­жев­ним гла­си­ли­ма. Не­ке од њих пре­ве­де­не су на бу­гар­ски, ма­ке­дон­ски и ен­гле­ски је­зик. Јелина Ђурковић је члан Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ре­пу­бли­ке Срп­ске и Друштва књижевника Београда. Живи и ради у Бијељини.


Књиге: