Милица Радић


Ми­ли­ца Ра­дић ро­ђе­на је 1950. го­ди­не у Бродцу код Би­је­љи­не. Основ­ну шко­лу по­ха­ђа­ла је у Брод­цу и у Бе­о­гра­ду. Гим­на­зи­ју за­вр­ши­ла у Ско­пљу, а Ви­шу пе­да­го­шку шко­лу у Бе­о­гра­ду и сте­кла зва­ње на­став­ни­ка би­о­ло­ги­је.

 

Свој рад­ни ви­јек у про­свје­ти про­ве­ла је у ви­ше основ­них шко­ла: ОШ „Ахмет Ко­бић“ Че­лић, ОШ „Вук Ка­ра­џић“ За­бр­ђе, и ОШ „Пе­тар Ко­чић“ Бро­дац. У шко­ла­ма је нај­че­шће во­ди­ла еко сек­ци­је, По­крет го­ра­на и под­мла­дак Цр­ве­ног кр­ста.

 

Пр­ве сти­хо­ве на­пи­са­ла је у основ­ној шко­ли. Пјесме објављивала у новинама. Објавила књигу поезије за од­ра­сле „У ви­хо­ру осе­ћа­ња“, Би­је­љи­на, 2009. Ње­не пје­сме су еми­то­ва­не и на БН ра­ди­ју. Члан је Књи­жев­ног клу­ба „Јо­ван Ду­чић“ Би­је­љи­на. Жи­ви у Бро­цу.


Књиге: