Драго Делић


Дра­го Де­ли­ћ, новинар и публициста, ро­ђен је 1959. у То­ма­ше­ву код Би­је­лог По­ља. За­вр­шио Фа­кул­тет по­ли­тич­ких на­у­ка у Бе­о­гра­ду и пост­ди­плом­ске сту­ди­је на Прав­ном фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду, ме­ђу­на­род­ни смер. Ма­ги­стар прав­но-по­ли­тич­ких на­у­ка.

 

Ду­го­го­ди­шњи но­ви­нар и уред­ник, по­том ди­рек­тор и глав­ни и од­го­вор­ни уред­ник днев­ног еко­ном­ског ли­ста „При­вред­ни пре­глед“. Био но­ви­нар те­ле­ви­зи­је Б92, за­ме­ник глав­ног уред­ни­ка „Тр­го­вин­ског гла­сни­ка“, са­рад­ник „По­слов­ног ра­ди­ја“, „Бли­ца“, „Гра­ђа­ни­на“, „Статуса“. Об­ја­вио пре­ко хи­ља­ду за­па­же­них тек­сто­ва из обла­сти при­вре­де и фи­нан­си­ја, као и ве­ли­ки број ра­диј­ских и те­ле­ви­зиј­ских при­ло­га.

 

Био аси­стент на БК Уни­вер­зи­те­ту у Бе­о­гра­ду. Ко­а­у­тор ви­ше пу­бли­ка­ци­ја из обла­сти при­вред­ног но­ви­нар­ства и са­рад­ње са све­том. Ко­а­у­тор пре­сти­жне ак­ци­је из­бо­ра нај­бо­љих роб­них и кор­по­ра­тив­них брен­до­ва „Нај­бо­ље из Ср­би­је“ и го­ди­шњих пу­бли­ка­ци­ја „Нај­бо­ље из Ср­би­је“. Ба­ви се ис­тра­жи­ва­њем ин­ду­стриј­ске ба­шти­не, кул­тур­ног на­сле­ђа и еко­ном­ске исто­ри­је Ср­би­је.


Књиге: