Небојша Константиновић


Не­бој­ша Кон­стан­ти­но­вић ро­ђен је у Гр­де­ли­ци 1951. го­ди­не, где је за­вр­шио гим­на­зи­ју. У Бе­о­граду живи од 1970. Сту­ди­рао је исто­ри­ју на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту. Ба­ви се из­ра­дом скулп­ту­ра у др­ве­ту.


Књиге: