Дане Стојиљковић


Дане Сто­јиљ­ко­вић је ро­ђен 1938. го­ди­не у Дубову. Основ­ну шко­лу завршио у Бе­о­гра­ду, гим­на­зи­ју у Прокупљу, а Правни факултет у Бе­о­гра­ду. Об­ја­вио је око хиљаду пе­са­ма у различитим ли­сто­ви­ма и ча­со­пи­си­ма.

 

Об­ја­вио је књиге песама:

Сви су пљу­ну­ли по је­дан­пут, Но­ви Сад, 1972.

Зи­ма на ста­ни­ци про­ле­ће, Бе­о­град, 1978.

И ако пр­ви пут жи­виш, Бе­о­град, 1986.

На­ди­ја, Дра­и­нац, 1987.

Обо­ле­ло сун­це,  Бе­о­град,1994.

Мен­та­ли­тет ју­га, Но­ви Сад, 1995.

Кле­тва за Бо­да­на Ду­бов­ског, Но­ви Сад, 1999; дру­го из­да­ње, Бе­о­град 2000.

По­це­па­на бу­дућ­ност, Но­ви Сад, 2001.

До­ма­ћи ве­тар, Но­ви Сад, 2001.

Не­бо је са­мо ис­под ме­не, Бе­о­град, 2004.

Ли­ни­ја под­ву­че­на из Ду­бо­ва, Београд, 2005.

Ци­та­де­ла на Вр­шни­ку, Но­ви Сад 2011.


Књиге: