Миша Лазар


Ми­ша Ла­зар ро­ђен је 1957. го­ди­не у Тор­ни­ку код Љу­бо­ви­је. У књи­жев­ној пе­ри­о­ди­ци об­ја­вљу­је још од ђач­ких да­на. Пр­ву књи­гу по­е­зи­је ,,Cник” об­ја­вио 1997. године. До са­да је об­ја­вио 12 књи­га про­зе и по­е­зи­је:  „Она­ни­ца“ (2000), „Ри­ко­чи“ (2002), „Мо­на­шти­ца“ (2005), „Врат­ни­це“ (2007), „Го­ро­ли­ки“ (2008), „Не­до­мак“ (2009), „Зоограф“ (2011), „Оди­ве“ (2012), „Над по­ет­ском ма­пом Ми­о­дра­га Д. Иг­ња­то­ви­ћа“ (2014), „Тол­кова­ње“ (2003) и „Бој­се!“ (2013).

 

Члан је Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ср­би­је, Друштва књи­жев­ни­ка Бе­о­гра­да и Књижевног клуба ,,Сце­на Цр­њан­ски”. До­бит­ник је де­се­ти­не зна­чај­них при­зна­ња за књи­жев­ност. Жи­ви у Бе­о­гра­ду.


Књиге: