Горан Недељковић


Го­ран Не­дељ­ко­вић ро­ђен је 1987. го­ди­не у Бе­о­гра­ду. По­сле за­вр­ше­не Пе­те еко­ном­ске шко­ле упи­су­је Еко­ном­ски фа­кул­тет на ко­јем сти­че зва­ње ди­пло­ми­ра­ног еко­но­ми­сте. Упо­ре­до за­вр­ша­ва Ви­со­ку тех­нич­ку ма­шин­ску шко­лу и сти­че зва­ње ин­же­ње­ра ин­фор­ма­ти­ке. Ба­ви се фи­ло­гра­фи­јом.

 

Ду­ги низ го­ди­на ба­ви се из­у­ча­ва­њем ло­кал­не исто­ри­је, што је до­ве­ло до об­ја­вљи­ва­ња ње­го­ве пр­ве две књи­ге. Ње­го­ви ра­до­ви из ове обла­сти об­ја­вље­ни су у Хро­ни­ци Ре­сни­ка.

 

Об­ја­вљи­вао је крат­ке при­че у Књи­жев­ним но­ви­на­ма и Стре­мље­њи­ма. Ра­дио је као про­фе­сор у Пе­тој еко­ном­ској шко­ли у Бе­о­гра­ду. Има ста­тус са­мо­стал­ног умет­ни­ка.

 

Објавио књиге:

Кор­ња­чи­но ср­це, но­ве­ла, (2015, дру­го из­да­ње 2016),

Жи­вот ис­под че­ки­ћа, збир­ка при­по­ве­да­ка, (2015),

Учи­те­љи жи­во­та (2014),

До­ца: При­че из жи­во­та Ми­ло­ра­да До­це Јан­ко­ви­ћа – ко­а­у­тор­ство са Сла­во­љу­бом Је­ре­ми­ћем, (2013).

 

До­био при­зна­ња и на­гра­де: За­хвал­ни­ца Кул­тур­но про­свет­не за­јед­ни­це Ср­би­је; Све­то­сав­ска на­гра­да Пе­те еко­ном­ске шко­ле „Ра­ко­ви­ца“; Бе­о­град­ски ан­ђео.

 

Члан је Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ср­би­је и ме­ђу­на­род­ног удру­же­ња Mo­vi­mi­en­to Po­e­tas del Mun­do.

 

Жи­ви у Бе­о­гра­ду и Бер­ли­ну.


Књиге: