Станиша Тутњевић


Ста­ни­ша Тут­ње­вић ро­ђен је 1942. го­ди­не у До­њем Де­тла­ку код Дер­вен­те. Основ­ну шко­лу за­вр­шио је у род­ном се­лу (1951–1955), осмо­го­ди­шњу у Дер­вен­ти (1955–1958), сред­њу еко­ном­ску у Бо­сан­ском Бро­ду (1958–1962), Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет у Са­ра­је­ву (1962–1966).

 

По од­слу­же­њу вој­ног ро­ка ра­дио је као струч­ни са­рад­ник у Ре­пу­блич­ком се­кре­та­ри­ја­ту за обра­зо­ва­ње, на­у­ку, кул­ту­ру и фи­зич­ку кул­ту­ру (1967–1973) и Ре­пу­блич­кој за­јед­ни­ци кул­ту­ре БиХ (1973–1975), а по­том у Ин­сти­ту­ту за књи­жев­ност у Са­ра­је­ву (1975–1992), где је у два ман­да­та вр­шио функ­ци­ју ди­рек­то­ра (1984–1992). Док­то­ри­рао је 1980. го­ди­не, у зва­ње на­уч­ног са­рад­ни­ка би­ран 1981, у зва­ње ви­шег на­уч­ног са­рад­ни­ка 1984, у зва­ње на­уч­ног са­вет­ни­ка 1989. го­ди­не. По из­би­ја­њу ра­та 1992, пре­шао је у Ин­сти­тут за књи­жев­ност и умет­ност у Бе­о­гра­ду, где је ра­дио од 1993. до 2009. го­ди­не ка­да је пен­зи­о­ни­сан. Као го­сту­ју­ћи про­фе­сор исто­вре­ме­но пре­да­вао пред­мет Ком­па­ра­тив­но про­у­ча­ва­ње ју­жно­сло­вен­ских књи­жев­но­сти, гру­па Срп­ски је­зик и књи­жев­ност, на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Ба­њој Лу­ци (1995–2010). За до­пи­сног чла­на Ака­де­ми­је на­у­ка и умјет­но­сти Ре­пу­бли­ке Срп­ске ван рад­ног са­ста­ва иза­бран 2012. го­ди­не.

 

Об­ја­вио сле­де­ће књи­ге:

Ра­ди сво­га раз­го­во­ра. Огле­ди о при­по­вје­да­чи­ма Бо­сне, Са­ра­је­во 1972;

Отво­ре­не гра­ни­це, Са­ра­је­во 1975;

Со­ци­јал­на про­за у Бо­сни и Хер­це­го­ви­ни из­ме­ђу два ра­та, Са­ра­је­во 1982;

Под истим углом. Сту­ди­је о бо­сан­ско­хер­це­го­вач­кој књи­жев­ној про­шло­сти, Са­ра­је­во 1984;

Књи­жев­не кри­ви­це и осве­те. Осврт на књи­гу „Књи­жев­ни жи­вот Бо­сне и Хер­це­го­ви­не из­ме­ђу два ра­та“ М. Ри­зви­ћа, Са­ра­је­во 1989;

По­е­зи­ја из­ме­ђу два ра­та. При­ло­зи за исто­ри­ју књи­жев­но­сти Бо­сне и Хер­це­го­ви­не, Са­ра­је­во 1991–1992;

Ча­со­пис као књи­жев­ни об­лик, Бе­о­град 1997;

Ди­на­ми­ка срп­ског књи­жев­ног про­сто­ра, Ба­ња Лу­ка 2000;

Мо­стар­ски књи­жев­ни круг, Бе­о­град 2001;

На­то на Ава­ли, до­ку­мен­тар­на про­за, Бе­о­град–Ба­ња Лу­ка 2001;

Тач­ка ослон­ца, Срп­ско Са­ра­је­во 2004;

На­ци­о­нал­на сви­јест и књи­жев­ност Му­сли­ма­на, Бе­о­град 2004;

По­е­тич­ка и по­е­то­ло­шка ис­тра­жи­ва­ња, Бе­о­град 2007;

Пр­ви срп­ски ал­тер­на­тив­ни ча­со­пис, Бе­о­град 2008;

На тра­гу ма­на­сти­ра Де­тлак, Београд 2008,

Раз­ме­ђа књи­жев­них то­ко­ва на Сло­вен­ском Ју­гу, Бе­о­град 2011,

Бо­сан­ски књи­жев­ни ло­нац, Ба­ња Лу­ка 2014,

Српски културни наратив, Београд 2016.

 

Ста­ни­ша Тут­ње­вић жи­ви у Бе­о­гра­ду.


Књиге: