Тамара Симић


Та­ма­ра Си­мић ро­ђе­на је 1985. го­ди­не у Трав­ни­ку. Ди­пло­ми­ра­ни је еко­но­ми­ста. По­себ­но при­зна­ње за књи­гу „Нео­бич­на бај­ка“ до­би­ла је од прин­це­зе Ка­та­ри­не Ка­ра­ђор­ђе­вић. Тамара такође илуструје своје књиге. Као мла­да на­да срп­ске књи­жев­но­сти при­дру­жи­ла се про­јек­ту „Мла­ди до­ла­зе“ при Удру­же­њу књи­жев­ни­ка Ср­би­је и део је ње­го­ве во­де­ће струк­ту­ре.

 

Та­ма­ра Симић бави се и глу­мом. Игра­ла је у фил­му „Ја сам из зе­мље ке­сте­на“ (две уло­ге) и се­ри­ји „Ре­ста­у­ра­тор“ у про­дук­ци­ји ита­ли­јан­ске на­ци­о­нал­не те­ле­ви­зиј­ске ку­ће RAI, као и у пред­ста­ви „Сан о Бал­ка­ну“. Већ осам го­ди­на ор­га­ни­зу­је из­бор за Мис Сем­бе­ри­је и Ре­пу­бли­ке Срп­ске.


Књиге: