Бранислав Илић


Бра­ни­слав Илић ро­ђен је 1957. го­ди­не на Па­ла­ма. Гим­на­зи­ју и Фа­кул­тет по­ли­тич­ких на­у­ка за­вр­шио у Са­ра­је­ву. Још од сту­дент­ских да­на по­чео је да ра­ди у ме­ди­ји­ма где је про­вео нај­ве­ћи део рад­ног ве­ка. Био је ду­го­го­ди­шњи ди­рек­тор и глав­ни и од­го­вор­ни уред­ник Ср­не, ди­рек­тор и глав­ни и од­го­вор­ни уред­ник Те­ле­ви­зи­је Ка­нал С, из­вр­шни ди­рек­тор Ра­дио-те­ле­ви­зи­је ОСМ, а тре­нут­но оба­вља ду­жност ди­рек­то­ра Ра­дио-те­ле­ви­зи­је Ис­точ­но Са­ра­је­во. Објавио књиге песама: Да сје­ћа­ња не са­го­ре (2013), Искре (2015).


Књиге: