Радован Кецојевић


Радован Кецојевић рођен је 1936. године у селу Бо­рич­је у Пи­ви (оп­шти­на Плу­жи­не), Цр­на Го­ра. Офи­цир бив­ше ЈНА, ди­пло­ми­ра­ни струч­њак за убој­на сред­ства и магистар пра­ва. Об­ја­вио две књи­ге пе­са­ма: По­ни­же­на ули­ца и љу­ба­ви сен (Бе­о­град 2005) и Ша­па­ти ду­ше (Бе­о­град 2012). У те две књиге на­ла­зи се не­ко­ли­ко пе­са­ма у ко­ји­ма го­во­ри о свом бол­ном су­сре­ту са ужа­сним де­ша­ва­њи­ма на Бр­чан­ској мал­ти у Ту­зли 15. ма­ја 1992. го­ди­не. О ма­са­кру ко­ји су та­да над вој­ни­ци­ма ЈНА из­вр­ши­ле му­сли­ман­ске и хр­ват­ске ору­жа­не фор­ма­ци­је, Ке­цо­је­вић до­ку­мен­то­ва­но све­до­чи у сво­јој књи­зи  И крв је го­ре­ла – Ту­злан­ска ко­ло­на 1992 (пр­во из­да­ње – 2014;  дру­го до­пу­ње­но из­да­ње 2015).


Књиге: