Милко Грбовић


Мил­ко Гр­бо­вић ро­ђен је 1957. го­ди­не у Готовуши код Пље­ва­ља. Гим­на­зи­ју за­вр­шио у Пље­вљи­ма, ди­пло­ми­рао на Еко­ном­ском фа­ку­ле­ту у Бе­о­гра­ду. Пи­ше по­е­зи­ју, са­ти­ру, ко­лум­не. За­сту­пљен у ви­ше збор­ни­ка и ан­то­ло­ги­ја. Ба­ви се пре­пе­ви­ма по­е­зи­је с ен­гле­ског и руског језика.

 

Об­ја­вио књи­ге пе­са­ма:

Пирови порази, Београд, 2001;

На небеску вагу, Београд, 2008;

Вјетар пуше с готовуше, Подгорица, 2010;

Двогласник, сонетни венци (поетски пантограф, заједно са Милошем Јанковићем), Београд 2013;

Завичајне бакве, Београд, 2015.


Књиге: