Петар Жарков


Пе­тар Жар­ков ро­ђен је 1957. го­ди­не у Но­вом Ко­зја­ку код Али­бу­на­ра. Пе­сме об­ја­вљи­вао у ли­сто­ви­ма и ча­со­пи­си­ма: „Злат­на гре­да“, Бра­ни­че­во“, „Књи­жев­не но­ви­не“, „По­ља“, „Mons Aure­us“, „Стре­мље­ња“, „Ли­пар“, „Књи­жев­ник“ (Ба­ња Лу­ка), „Зна­че­ња“ (До­бој), „Љу­ди го­во­ре“ (То­рон­то) и дру­гима.

 

Об­ја­вио пе­снич­ке књи­ге:

У ду­би­ни огле­да­ла (1984);

Длан на зи­ду (1989);

Ша­пат усни (1994);

Шљи­вин цвет (1995);

Ку­ла стра­жа­ра (1997);

Окрај­ком бе­ло­пу­та (2000);

Цвет­на оба­ла зво­на (2003);

Над по­љи­ма Ба­на­та – иза­бра­не пе­сме (2004);

У пот­кро­вљу сти­ха (2006);

Прах да­вни­не у ко­ре­ну сен­ки (2009);

Кон­теј­нер ду­ше (2012);

Јутарња капија (2015).

 

Пе­сме су му пре­во­ђе­не на ен­гле­ски и не­мач­ки је­зик. Уче­сник је на број­ним књи­жев­ним ма­ни­фе­ста­ци­ја­ма.

Пе­тар Жар­ков жи­ви у Вр­шцу.


Књиге: