Живорад Симић и Александар Јанковић


Жи­во­рад Си­мић

Ро­ђен 1950. у Гњи­ла­ну. За­вр­шио је Фа­кул­тет по­ли­тич­ких на­у­ка у Бе­о­гра­ду, смер: ме­ђу­на­род­ни од­но­си.

За­по­слен у Ми­ни­стар­ству спољ­них по­сло­ва Ср­би­је. Слу­жбо­вао у Ан­ка­ри, Ти­ра­ни и Под­го­ри­ци, а тре­нут­но на слу­жби у Ву­ко­ва­ру. Го­ди­не 2001. об­ја­вио књи­гу „Ки­пар: ује­ди­ње­ње или по­де­ла“.

 

Алек­сан­дар Јан­ко­вић

Ро­ђен 1972. у Бе­о­гра­ду, где је за­вр­шио Еко­ном­ски фа­кул­тет. До 1998. је ра­дио у при­вре­ди, а на­кон то­га за­по­слен у Ми­ни­стар­ству спољ­них по­сло­ва. Слу­жбо­вао у Лон­до­ну, Ни­ко­зи­ји и Пе­кин­гу.


Књиге: