Горан Н. Аџић


Го­ран Н. Аџић, ро­ђен је 1966. го­ди­не у До­њим Бре­зни­ма код Плу­жи­на (Цр­на Го­ра). Еко­ном­ску шко­лу за­вр­шио у Фо­чи. Сту­ди­рао на Прав­ном фа­кул­те­ту у Са­ра­је­ву.

 

Об­ја­вио књи­ге по­е­зи­је:

Од­је­ци, Пље­вља, 1993;

Кру­на бо­ла, Пље­вља, 1995;

Док је не при­зо­веш, са­мо­ћа не по­сто­ји, Ник­шић, 2000;

Зем­ни не­мир, Бе­о­град, 2005;

Ва­ра­ње де­мо­на, Бе­о­град, 2008;

Тајна се опире злу, Београд, 2015.

Об­ја­вио, та­ко­ђе, књи­гу Oд ума до ума (из­ре­ке, ми­сли, афо­ри­зми), Бе­о­град 2006.

 

Осим по­е­зи­је и про­зе пи­ше и књи­жев­ну кри­ти­ку. Об­ја­вио ви­ше есе­ја у са­ра­јев­ском ча­со­пи­су „Јин-Јанг“. Увр­штен је у не­ко­ли­ко збор­ни­ка и ал­ма­на­ха по­е­зи­је и про­зе у зе­мљи и ино­стран­ству.

 

Го­ран Н. Аџић је члан Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Срп­ске, Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Цр­не Го­ре и Књи­жев­не за­јед­ни­це „Вла­ди­мир Ми­ју­шко­вић“ у Ник­ши­ћу.


Књиге: