Сандра Сошић


Сан­дра Со­шић ро­ђе­на је 1970. го­ди­не. У Бе­о­гра­ду је завршила основ­ну и сред­њу шко­лу и фа­кул­тет. Про­по­вед је ње­на пр­ва пе­снич­ка збир­ка.


Књиге: