Олга Симеуновић


Ол­га Си­ме­у­но­вић, ро­ђе­на је у Клен­ку 6. мар­та 1941. Основ­ну шко­лу и гим­на­зи­ју за­вр­ши­ла у Бе­о­гра­ду и ди­пло­ми­ра­ла на Од­се­ку за тех­нич­ку фи­зи­ку Елек­тро­тех­нич­ког фа­кул­те­та у Бе­о­гра­ду. Од 1982. жи­ви у Ка­на­ди. Об­ја­вљи­ва­ла пе­сме у днев­ном ли­сту „По­ли­ти­ка“ и ра­зним ча­со­пи­си­ма за де­цу. Об­ја­ви­ла збир­кe пе­са­ма Све­ска на коц­ке (Бе­о­град, 1994 – уред­ник и ре­цен­зент Љу­би­во­је Ршу­мо­вић) и Стаза (Београд, 2013). На тре­ћем Са­бо­ру књи­жев­них ства­ра­ла­ца из ра­се­ја­ња ју­ла 1998. од­лу­ком жи­ри­ја до­де­ље­на јој је спе­ци­јал­на на­гра­да за ову збир­ку. Уче­ство­ва­ла на „Шу­ма­диј­ским ме­та­фо­ра­ма“ 1997. и од­лу­ком жи­ри­ја ње­на пе­сма „Као ја­то из­гу­бље­но“ на­шла се ме­ђу три­на­ест ода­бра­них. Ње­на пе­сма „Пр­ва љу­бав“ увр­ште­на је у ан­то­ло­ги­ју ду­хо­ви­тих и сме­шних пе­са­ма за де­цу Нај­сме­шни­је пе­сме, ко­ју је при­ре­дио Дра­ги­ша Јо­шић (Бе­о­град, 1997). Члан је Удру­же­ња књи­жев­них ства­ра­ла­ца „Де­сан­ка Mаксимовић“ у То­рон­ту, у Ка­на­ди.


Књиге: