Бранислава Вујачић


Бра­ни­сла­ва Ву­ја­чић, де­во­јач­ко То­мић, ро­ђе­на 27. мар­та 1948. го­ди­не у По­пов­цу код Па­ра­ћи­на. Сту­ди­је срп­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти за­вр­ши­ла на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту у При­шти­ни, где је ра­ди­ла и жи­ве­ла до 1999. го­ди­не. Мај­ка тро­је де­це.

 

Бра­ни­сла­ва Ву­ја­чић пи­ше по­е­зи­ју и есе­је, а об­ја­ви­ла је књи­ге пе­са­ма:

 

До­дир ле­та, 1972;  

Про­бу­ђе­ни пу­те­ви, 1975;  

Усме­ре­ње  пу­та, 2002;  

Пе­сма за Је­фи­ми­ју,  2004;

Невеста на прагу, 2013.

 

До­бит­ник је на­гра­де „Ла­зар Вуч­ко­вић“ (1972).

Жи­ви у Бе­о­гра­ду.


Књиге: