Радомир Бановић


Р­ад­омир Б­ан­овић ро­ђен је 1940. на К­ос­ову и Метохији, у Великој Кр­уши код При­зр­ена. Отац се н­ашао у ра­тном вих­ору на фро­нту, а он са ма­јком о­дл­ази у Бл­аце (т­опли­чки крај). Године 1947, као к­ол­он­исти, о­дл­азе у Мр­ам­орак у Б­ан­ату, где Р­ад­омир з­авр­ш­ава осм­ог­од­ишњу шк­олу. Сре­дњу шк­олу је завршио у Београду, где је ст­уд­ирао књ­иже­вност, да би се 1965. г­оди­не обрео у Фран­ц­уској, у Л­и­ону, где и д­анас ж­иви.

 

Ож­ењен је Фра­нц­уск­ињом Клер. Им­ају с­ина Але­кса­ндра и унучад Ма­рка, Ел­ену, Ел­из­аб­ету и Еву.

 

П­ише п­о­ез­ију са к­ојом је н­ера­ск­ид­иво в­езан, као и са св­ојим завичајем.


Књиге: