Миодраг Мики Јекнић


Миодраг Мики Јекнић ро­ђен је 1954. го­ди­не у Бе­о­гра­ду, где је за­вр­шио гим­на­зи­ју, Економски фа­кул­тет, ви­ше по­слов­них спе­ци­ја­ли­за­ци­ја (у зе­мљи и ино­стран­ству) и сте­као зва­ње ма­ги­стра еко­ном­ских на­у­ка. Об­ја­вио је низ струч­них  и на­уч­но-ис­тра­жи­вач­ких ра­до­ва. Го­во­ри не­мач­ки, фран­цу­ски и ен­гле­ски је­зик. Оба­вљао је струч­не, од­го­вор­не и ру­ко­во­де­ће дуж­но­сти и по­сло­ве у при­вре­ди и бан­кар­ству, а са­да ра­ди као по­моћ­ник ге­не­рал­ног ди­рек­то­ра у ЈКП ,,Бе­о­град­ске елек­тра­не“.

 

Са су­пру­гом На­дом, тро­је де­це и две уну­ке жи­ви, ра­ди и ства­ра у Бе­о­гра­ду, Ра­ко­ви­ци и Чу­ка­ри­ци. Играо је ко­шар­ку, са­да је пот­пред­сед­ник ша­хов­ског клу­ба ,,Цр­ве­на зве­зда“. Објавио збирке поезије Смоква у Београду, Порука животиња, Бела крила, Прамен среће и Сто песама за Максима.


Књиге: