Миодраг Мики Јекнић


Ми­о­драг Ми­ки Јек­нић (1954–2020), рођен у Београду, где је за­вр­шио гим­на­зи­­ју, Еко­ном­ски фа­кул­тет, ви­ше по­слов­них спе­ци­ја­ли­за­ци­ја (у зе­мљи и ино­стран­ству) и сте­као зва­ње ма­ги­стра еко­ном­ских на­у­ка. Об­ја­вио ви­ше струч­них и на­уч­но-ис­тра­жи­вач­ких ра­до­ва. Оба­вљао струч­не, од­го­вор­не и ру­ко­во­де­ће по­сло­ве и ду­жно­сти у при­вре­ди, бан­кар­ству и еко­но­ми­ји.

 

О­бј­авио књ­иге п­ес­ама за д­ецу:

См­оква у Б­е­огр­аду (2013),

П­ор­ука ж­ив­от­иња (2014),

Бела крила (2016),

Прамен среће (2017),

Сто песама за Максима (2018),

Нове песме за нове осмехе (2019).

 

М­ики Је­кнић ж­иви и р­ади у Б­е­огр­аду.


Књиге: