Бранко Уљаревић


Бран­ко (Ми­лан) Уља­ре­вић, ро­ђен у Оџа­ку, Не­ве­си­ње, 1953. го­ди­не. Осмо­го­ди­шњу шко­лу и гим­на­зи­ју за­вр­шио у Не­ве­си­њу. Елек­тро­тех­нич­ки фа­кул­тет за­вр­шио 1977. го­ди­не у Са­ра­је­ву. Ма­ги­стри­рао на Ма­шин­ском фа­кул­те­ту у Мо­ста­ру 1991. го­ди­не.

 

У омла­дин­ци­ма фуд­бал­ског клу­ба „Ве­леж“ из Не­ве­си­ња по­чео да игра фуд­бал 1970. го­ди­не. Де­би­то­вао за се­ни­о­ре 14. 3. 1971. го­ди­не у Ли­шти­ци на утак­ми­ци Мла­дост–Ве­леж. По­след­њу пр­вен­стве­ну утак­ми­цу у дре­су Ве­ле­жа од­и­грао 30. 5. 1982. го­ди­не у Ра­шта­ни­ма на утак­ми­ци Мла­дост–Ве­леж.

 

Са су­пу­гом До­бри­лом, ро­ђ. Ву­ко­вић из Не­ве­си­ња, и ћер­ка­ма Аном и Је­ле­ном, жи­ви у Бе­о­гра­ду.


Књиге: