Јелица Роћеновић


Јелица Роћеновић, но­ви­нар и књи­жев­ник, ра­ди­ла као но­ви­нар РТС-а, но­ви­нар и уред­ник Дру­гог и Пр­вог про­гра­ма Ра­дио-Бе­о­гра­да. До­бит­ник је го­ди­шње на­гра­де РТС-а за еми­то­ва­не при­ло­ге из књи­жев­но­сти и кул­ту­ре у еми­си­ји „Вре­ме ра­до­зна­ло­сти“.

 

Са­ра­ђи­ва­ла са „Књи­жев­ним но­ви­на­ма“, „Књи­жев­ном ре­чи“, „Тра­гом“, „Ду­гом“, „Не­дељ­ним те­ле­гра­фом“ и дру­гим бе­о­град­ским ли­сто­ви­ма и ча­со­пи­си­ма.

 

Књи­ге:

Ср­би без кри­ви­це кри­ви (Бе­о­град 1997);

Сви смо јед­но у Хри­сту (Бе­о­град 2000) – раз­го­во­ри са ми­тро­по­ли­том Ам­фи­ло­хи­јем Ра­до­ви­ћем;

Ослу­шки­ва­ње­ и­сто­ри­је (Бе­о­град 2004);

Пас ко­ји до­но­си сре­ћу (Бе­о­град 2010);

Ма­ги­ја сли­ке (Бе­о­град 2010) – о на­шим по­зна­тим сли­ка­ри­ма;

Поруке љубави краљице Итаке (Београд 2012).

 

Пи­ше есе­је и по­е­зи­ју. Члан Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ср­би­је, Удру­же­ња но­ви­на­ра Ср­би­је и Удру­же­ња европ­ских но­ви­на­ра. Живи у Београду.


Књиге: