Желимир Млађеновић


Же­ли­мир Мла­ђе­но­вић ро­ђен је 1949. го­ди­не у Ту­зли. Дипломирао књи­жев­но­ст на Фи­ло­ло­шком фа­ку­лте­ту у  Бе­о­гра­ду. Про­фе­си­о­нал­ни но­ви­нар од 1974. Био глав­ни и од­го­вор­ни уред­ник Ра­дио Ту­зле.

 

По­себ­но се ба­вио по­зо­ри­шном и ли­ков­ном кри­ти­ком. Био је члан Пред­сјед­ни­штва Удру­же­ња те­а­тро­ло­га и по­зо­ри­шних кри­ти­ча­ра Бо­сне и Хер­це­го­ви­не.

 

При­че об­ја­вљи­вао у ју­го­сло­вен­ским и српским ли­сто­ви­ма и ча­со­пи­си­ма. Об­ја­вио Књи­гу о Ту­зли (Бе­о­град 1996) и роман Пун мјесец и огледало (Београд 2012).

 

Од 1996. го­ди­не жи­ви у Ки­чи­не­ру у Ка­на­ди. Био је гла­вни и од­го­вор­ни уред­ник књи­жев­ног ча­сопи­са на срп­ском је­зи­ку у Канади „Књи­жев­но сло­во“.


Књиге: