Екатерини Ирина Славковић


Ека­те­ри­ни Ири­на Слав­ко­вић ро­ђе­на је 1946. го­ди­не у Ла­ха­но­ки­посу, Ка­стор­ја (Грч­ка).

 

Шко­ло­ва­ла се у При­шти­ни и Бе­о­гра­ду. За­вр­ши­ла Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет, од­сек за ру­ски је­зик и књи­жев­ност. Ра­ди­ла у По­кра­јин­ској би­бли­о­те­ци у При­шти­ни. Та­ко­ђе, ра­ди­ла у осмо­го­ди­шњој шко­ли (ис­ту­ре­но оде­ље­ње Бе­о­град­ске шко­ле) у Бен­га­зи­ју, Ли­би­ја.

 

По­ред пи­са­ња, ба­ви се сли­ка­њем ико­на и пор­тре­та. Жи­ви и ра­ди на ре­ла­ци­ји Бе­о­град–Ати­на.


Књиге: