др Томислав Даниловић


Др То­ми­слав Да­ни­ло­вић је ро­ђен 1935. го­ди­не у При­је­во­ру (Ча­чак). За­вр­шио је гим­на­зи­ју у Чач­ку и Срп­ску пра­во­слав­ну бо­го­сло­ви­ју у При­зре­ну. Ди­пло­ми­рао на Прав­ном фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду 1958. го­ди­не, на ко­јем је 1975. го­ди­не ма­ги­стри­рао на те­му „Уго­вор­на ка­зна због за­доц­ње­ња“, а ок­то­бра 1980. го­ди­не од­бра­нио док­тор­ску ди­сер­та­ци­ју на те­му „Кла­у­зу­ле о ис­кљу­че­њу и огра­ни­че­њу (убла­жа­ва­њу) уго­вор­не од­го­вор­но­сти“.

 

У то­ку ду­го­го­ди­шњег рад­ног ан­га­жо­ва­ња (пре­ко 53 го­ди­не), оба­вљао је по­сло­ве из де­ло­кру­га др­жав­не упра­ве од оп­шти­не до Фе­де­ра­ци­је, вр­шио пра­во­суд­ну и пра­во­бра­ни­лач­ку функ­ци­ју, оба­вљао по­сло­ве пре­да­ва­ча-са­рад­ни­ка за пред­мет Обли­га­ци­о­но пра­во на Прав­ном фа­кул­те­ту у Кра­гу­јев­цу; а у при­вре­ди – по­сло­ве прав­не пре­вен­ти­ве и ин­ду­стриј­ске сво­ји­не и за­сту­па­ња. По­след­њих два­де­сет го­ди­на оба­вља адво­кат­ску де­лат­ност. Ак­тив­но је уче­ство­вао у ви­ше струч­них, рад­них, ме­ђу­ре­сор­них ти­мо­ва на при­пре­ми за­кон­ских про­је­ка­та и на из­ра­ди си­стем­ских за­ко­на у обла­сти дру­штве­но-еко­ном­ских про­ме­на (За­кон о пред­у­зе­ћи­ма, За­кон о стра­ним ула­га­њи­ма, За­кон о при­вред­ним дру­штви­ма, За­кон о хар­ти­ја­ма од вред­но­сти и др.).

 

Сте­че­но прав­но ис­ку­ство не­по­сред­ном при­ме­ном пра­ва из осно­ва уче­шћа у при­пре­ми број­них уго­во­ра, по­себ­но уго­во­ра са стра­ним еле­мен­том, као и из осно­ва уче­шћа у ре­ша­ва­њу ве­ли­ког бро­ја спо­ро­ва и дру­гих прав­них пред­ме­та из свих обла­сти пра­ва, у уло­зи су­ди­је, пра­во­бра­ни­о­ца, адво­ка­та и прав­ног кон­сул­тан­та, уз упо­ред­но ан­га­жо­ва­ње на по­сло­ви­ма за­ко­но­дав­них ак­тив­но­сти, су­ми­рао је и об­ја­вио у ви­ше књи­га, у ви­ше де­се­ти­на до­ма­ћих и стра­них струч­них ча­со­пи­са, ли­сто­ва и по­себ­них пу­бли­ка­ци­ја.

 

Са­мо­стал­но при­ре­дио јед­ну књи­гу и јед­ну књи­гу-си­ноп­сис, а као ко­а­у­тор – че­ти­ри књи­ге ко­мен­та­ра и при­руч­ни­ка за при­ме­ну пра­ва у обла­сти ор­га­ни­зо­ва­ња и по­сло­ва­ња пред­у­зе­ћа свих об­ли­ка сво­ји­не, ор­га­ни­за­ци­о­ног и сво­јин­ског и ор­га­ни­за­ци­о­ног пре­струк­ту­ри­ра­ња и упра­вља­ња из осно­ва ра­да и ка­пи­та­ла, и пре­ко две сто­ти­не на­уч­них и струч­них ра­до­ва, рас­пра­ва и чла­на­ка из обла­сти гра­ђан­ског, при­вред­ног, рад­ног, а по­себ­но обли­га­ци­о­ног пра­ва и пра­ва ин­ду­стриј­ске сво­ји­не (на­ро­чи­то за­шти­те пра­ва на жиг, аутор­ства и ли­цен­ци). Ре­цен­зи­рао шест књи­га, ко­мен­та­ра за­ко­на и при­руч­ни­ка из обла­сти при­ме­не имо­вин­ског и рад­ног пра­ва и пра­ва ста­но­ва­ња.

 

До­бит­ник је ор­де­на Све­тог Са­ве дру­гог сте­пе­на и ви­ше дру­штве­них при­зна­ња и на­гра­да за ду­го­го­ди­шњи рад и струч­но ан­га­жо­ва­ње.

 

Жи­ви и ра­ди као адво­кат у Бе­о­гра­ду.


Књиге: