Рајко Васић


Рај­ко Ва­сић је ро­ђен 2. ју­ла 1952. го­ди­не у се­лу Осје­ча­ни, у бли­зи­ни До­бо­ја, не­ка­да у СР БиХ, са­да у Ре­пу­бли­ци Срп­ској. Гим­на­зи­ју је за­вр­шио у До­бо­ју а Фа­кул­тет по­ли­тич­ких на­у­ка у Бе­о­гра­ду, 1975. 

 

До по­чет­ка ра­та у БиХ ра­дио је као те­ле­ви­зиј­ски но­ви­нар а на­кон че­ти­ри го­ди­не у ро­во­ви­ма, об­рео се у днев­ној по­ли­ти­ци. У том сег­мен­ту ан­га­жма­на об­ја­вио је и не­ко­ли­ко књи­га нај­о­штри­јег по­ли­тич­ког сти­ла: 101 око Ве­ли­бо­ра Рај­че­ви­ћа (Ба­ња­лу­ка 1999), БиХ не по­сто­ји (Ба­ња­лу­ка 2006), Есе­нес­дум (Ба­ња­лу­ка 2007), Са­ра­јев­ски атен­тат Ми­ро­сла­ва Лај­ча­ка (Ба­ња­лу­ка 2008), БиХ за дал­то­ни­сте (Ба­ња­лу­ка 2009) и На­се­о­би­на (Ба­ња­лу­ка 2010).

 

Ро­ман Пр­сти лу­дих очи­ју пр­во је књи­жев­но де­ло Рај­ка Ва­си­ћа. Пр­во из­да­ње об­ја­вље­но је 2009 (Ба­ња Лу­ка – Бе­о­град), дру­го из­да­ње – Ба­ња Лу­ка 2009. и тре­ће из­да­ње – Ба­ња Лу­ка 2010. Ро­ман је ушао у нај­у­жи из­бор Ни­но­ве и Ви­та­ло­ве на­гра­де за 2009. го­ди­ну.


Књиге: