Лазар Каурин


Ла­зар Ка­у­рин ро­ђен је 1948. го­ди­не у Ба­нат­ском Де­спо­товцу, умро 2013. године у Београду. Ди­пло­ми­рао на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­тету у Бе­о­гра­ду. Ра­дио као но­ви­нар Ра­дио Но­вог Са­да.

 

Об­ја­вио две књи­ге пе­са­ма:

До­ђе реч по сво­је (Вр­шац 1994);

Му­зеј све­тла (Но­ви Сад 2007); 

и три ро­ма­на:

Пре­ми­јер (Но­ви Сад 1995);

Пет­ко­ва­ча (Зре­ња­нин 2000);

Удо­ви­це ћу­те о то­ме (Нови Сад 2005).


Књиге: