Радмила Стојковић Кнежевић


Рад­ми­ла Стој­ко­вић Кне­же­вић ро­ђе­на је у При­зре­ну. За­вр­ши­ла је Фа­кул­тет драм­ских умет­ности – глу­ма и Фи­ло­ло­шки фа­кул­тет – књи­жев­ност и срп­ски је­зик. Глу­ми­ца Срп­ске дра­ме при­штин­ског На­род­ног по­зо­ри­шта. Осни­вач и ди­рек­тор Дјеч­јег драм­ског сту­ди­ја у Бу­дви у окви­ру ко­га во­ди шко­лу глу­ме. Ба­ви се по­зо­ри­шном еду­ка­ци­јом, глу­мом, ре­жи­јом и пи­са­њем. Пи­ше пе­сме, крат­ке при­че за де­цу и од­ра­сле и дра­ме. Аутор је ви­ше ре­цен­зи­ја и дра­ма­ти­за­ци­ја.

 

Об­ја­ви­ла књи­ге:

4 дра­ме за де­цу (Дом кул­ту­ре „Све­ти Са­ва“ Ис­ток –Хво­сно, 2007);

Не тражим да знаш („Свет књиге“, Београд, 2011).

 

За­сту­пље­на је у не­ко­ли­ко збор­ни­ка и ан­то­ло­ги­ја (збор­ник по­е­зи­је Га­ра­ви со­как, Ин­ђи­ја 2009; ан­то­ло­ги­ја Иго­ра Ко­ла­ро­ва Нај­кра­ће срп­ске при­че за де­цу, Бе­о­град 2009; На­ши да­ни – ан­то­ло­ги­ја YU са­ти­ре Ву­ко Бе­за­ре­вић, Пље­вља 2011; збор­ник по­е­зи­је Бес­крај­ни пла­ви круг, Би­је­љи­на 2011; збор­ник Жу­бо­ри са Мо­ра­ви­це, Ива­њи­ца 2011).

 

До­бит­ник је књи­жев­не на­гра­де „Ву­ко Бе­за­ре­вић“ за нај­бо­љу са­ти­рич­ну при­чу (Пље­вља 2010), као и дру­ге ин­тер­на­ци­о­нал­не на­гра­де за крат­ку при­чу до 13 ре­до­ва (Ва­ље­во 2010). До­бит­ник је и не­ко­ли­ко по­зо­ри­шних на­гра­да (две на­гра­де за ре­жи­ју и две на­гра­де за нај­бо­љу деч­ју пред­ста­ву).

 

Рад­ми­ла Стој­ко­вић Кне­же­вић жи­ви у Бу­дви.


Књиге: