Милица Мунижаба Пејчиновић


Ми­ли­ца Мунижа­б­а ­Пејчиновић рођена ­je­ у Београд­у 12.9. 1971. годин­е.

 

„Пи­шем од кад знам за се­бе. При­че, пе­сме, бе­ле­шке, днев­ник...

 

За­хва­љу­ју­ћи јед­ном слу­чај­ном су­сре­ту (ако је ишта у жи­во­ту слу­чај­но) и за­хва­љу­ју­ћи људ­ској и умет­нич­кој сна­зи те осо­бе, ко­ја ми је да­нас При­ја­тељ, ко­нач­но сам до­зво­ли­ла сво­јим при­ча­ма да по­тра­же пут до чи­та­ла­ца.“


Књиге: