Ристо Тубић


Ри­сто Ту­бић (1933–2018), фи­ло­зоф, књи­жев­ник и пре­во­ди­лац. Рођен у Ораш­ју, у По­по­вом по­љу (Херцеговина). Ди­пло­ми­рао фи­ло­зо­фи­ју на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду; док­то­рат сте­као на  Уни­вер­зи­те­ту у Варшави; сва на­став­нич­ка зва­ња, од до­цен­та до ре­дов­ног про­фе­со­ра про­шао на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Са­ра­је­ву од 1969. до 1992. го­ди­не. Био и де­кан тог фа­кул­те­та. Ви­ше го­ди­на био глав­ни уред­ник са­ра­јев­ског фи­ло­зоф­ског ча­со­пи­са Ди­ја­лог, као и уред­ник фи­ло­зоф­ске би­бли­о­те­ке Етос у са­ра­јев­ској „Свје­тло­сти“. Као го­сту­ју­ћи про­фе­сор бо­ра­вио на уни­вер­зи­те­ти­ма у Вар­ша­ви, Хар­ко­ву и Кра­ко­ву. У Лон­до­ну био гост Бри­тан­ске ака­де­ми­је на­у­ка. Ту­би­ћев ис­тра­жи­вач­ки ин­те­рес је, углав­ном, у кру­гу по­ли­тич­ке фи­ло­зо­фи­је као и фи­ло­зо­фи­је мо­ра­ла, затим фи­ло­зоф­ске ан­тро­по­ло­ги­је и фи­ло­зо­фи­је исто­ри­је. Об­ја­вио је ви­ше ра­до­ва са под­руч­ја књи­жев­не кри­ти­ке и књи­жев­не те­о­ри­је.

 

Об­ја­вио сле­де­ће књиге:

Бри­тан­ска фи­ло­зо­фи­ја мо­ра­ла;

Огле­ди из мо­рал­не и по­ли­тич­ке фи­ло­зо­фи­је;

Ари­јад­на без кон­ца;

Уло­га зла у исто­ри­ји;

На оба­ла­ма Хе­ра­кли­то­ве ри­је­ке;

Ка­мен пре­ко све­га;

Карневал историје;

На обалама историје савременог света;

У хоризонту филозофске историје;

У лавиринту историје савременог света – питања и чуђења;

У лавиринту стихије савременог света;

У кругу књижевних и филозофских есеја;

Аспекти филозофског промишљања историје;

Тајна живота и тајна уметности.

 

Тубић је превео књи­ге:

М. Осов­ска, Пси­хо­ло­ги­ја мо­ра­ла (са пољ­ског);

Л. Ко­ла­ков­ски, Глав­ни то­ко­ви марк­си­зма (три то­ма, са пољ­ског);

Л. Ко­ла­ков­ски, Фи­ло­зо­фи­ја по­зи­ти­ви­зма (са пољ­ског);

Л. Ко­ла­ков­ски, Фи­ло­зо­фи­ја Ан­ри­ја Берг­со­на (са ен­гле­ског);

Р. Ко­лин­гвуд, Иде­ја исто­ри­је (са ен­гле­ског);

А. Ејр, Фи­ло­зо­фи­ја у XX ви­је­ку (са ен­гле­ског);

Л. Ко­ла­ков­ски, Бог нам ни­је ни­шта ду­жан (са ен­гле­ског);

Л. Ко­ла­ков­ски, Ужас ме­та­фи­зи­ке (са ен­гле­ског);

Г. Гре­јам, Лик про­шло­сти (са ен­гле­ског);

Н. Бе­лоф, Је­дан рат ко­ји се мо­гао из­бе­ћи (са ен­гле­ског);

Ри­чард Еванс, У од­бра­ну исто­ри­је (са ен­гле­ског);

Ерик Е. Хоб­сба­ум, Гло­ба­ли­за­ци­ја, де­мо­кра­ти­ја и те­ро­ри­зам (са ен­гле­ског).


Књиге: