Ратко П. Шкрбић


Рат­ко П. Шкр­бић ро­ђен је 1950. го­ди­не, у се­лу Хот­ков­ци код Гла­мо­ча. Основ­ну шко­лу похађао у Оџа­ку код Гла­мо­ча, а гим­на­зи­ју у Гла­мо­чу. Вој­ну ака­де­ми­ју копнене војске – смер АБ­ХО за­вр­шио 1973. го­ди­не.

 

Ра­дио у тру­пи као ко­ман­дир во­да и че­те АБ­ХО, а за­тим био на­став­ник у Школ­ском цен­тру АБ­ХО у Кру­шев­цу на Ка­те­дри так­ти­ке АБ­ХО. Пре­да­вао је Вој­ну ме­те­о­ро­ло­ги­ју у свим шко­ла­ма АБ­ХО и так­ти­ку АБ­ХО у Вој­ној ака­де­ми­ји и Шко­ли ре­зер­вних офи­ци­ра до 1984. го­ди­не. Од 1984. до 1992. го­ди­не ра­дио је у Вој­но­тех­нич­ком ин­сти­ту­ту КОВ – по­гон ла­бо­ра­то­ри­ја у Мо­ста­ру, где је био по­моћ­ни­к на­чел­ни­ка, а ка­сни­је и на­чел­ни­к ин­сти­ту­та.

 

Ко­манд­но-штаб­ну шко­лу так­ти­ке за­вр­шио је у 40. кла­си, 1988/89, а Шко­лу оп­ште­на­род­не од­бра­не – Рат­ну шко­лу, 1990/91.

 

Оба­вљао је и ду­жно­сти у опе­ра­тив­ним ко­ман­да­ма (кор­пу­си­ма) и ор­га­ни­ма ка­дров­ске слу­жбе у Ге­не­рал­шта­бу. За вре­ме гра­ђан­ског ра­та у Бо­сни и Хер­це­го­ви­ни 1992–1995, оба­вљао је ду­жно­сти на­чел­ни­ка шта­ба у Ла­кој пе­ша­диј­ској бри­га­ди и ко­ман­дан­та Мо­то­ри­зо­ва­не пе­ша­диј­ске бри­га­де у Вој­сци Ре­пу­бли­ке Срп­ске.

 

По­след­њих пет го­ди­на ак­тив­не вој­не слу­жбе оба­вљао је ду­жност ру­ко­во­ди­о­ца гру­пе на­став­ни­ка за ко­манд­но-штаб­но уса­вр­ша­ва­ње на Ка­те­дри стра­те­ги­је Шко­ле на­ци­о­нал­не од­бра­не у Вој­ној ака­де­ми­ји у Бе­о­гра­ду у зва­њу до­цен­та. Пре­да­вао пред­ме­те Вој­на стра­те­ги­ја и Ра­то­вод­ство на свим по­сле­ди­плом­ским уса­вр­ша­ва­њи­ма у Вој­ној ака­де­ми­ји. Пен­зи­о­ни­сан у чи­ну пу­ков­ни­ка 2005. го­ди­не.


Књиге: