Милорад Лукић


Милорад Лукић ро­ђен је 17. де­цем­бра 1927. го­ди­не у Ра­чи код Вла­се­ни­це.

Основ­ну шко­лу за­вр­шио је у Вла­се­ни­ци, ни­жу гим­на­зи­ју у Би­је­љи­ни, Учи­тељ­ску шко­лу у Са­ра­је­ву, а Филозофски фа­кул­тет (гру­па филозофија) у Бе­о­гра­ду.

Во­љом Ре­зо­лу­ци­је Ин­фор­мби­роа, као измишљени кри­вац, од­бро­јао је две го­ди­не на Го­лом ото­ку, без су­ђе­ња.

 

Об­ја­вио је ро­ма­не:

Чо­вјек без за­шти­те (1993),

Глав­ни свје­док (1994),

Пра­о­ци и по­том­ци (2003),

Чу­ва­ри тај­не (2004),

Да­вид Да­ни­лов (2006),

Не­си­то­ва тр­пе­за (2006),

Док­тор Спа­со (2007),

Протини записи (2011).

 

Ми­ло­рад Лу­кић жи­ви и Вла­се­ни­ци.


Књиге: