Балша Рајчевић


Балша Рајчевић, ва­јар, сли­кар, пе­сник и ли­ков­ни кри­ти­чар, ро­ђен је 1941. у Бе­о­гра­ду. За­вр­шио је Ака­де­ми­ју при­ме­ње­них умет­но­сти у Бе­о­гра­ду и исто­ри­ју умет­но­сти на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду 1976, да би ка­сни­је ма­ги­стри­рао на истом фа­кул­те­ту.

 

Ре­дов­но из­ла­же од 1968. го­ди­не, углав­ном скулп­ту­ру али и ко­ла­же, уља и аква­ре­ле. Из­ла­гао је на пре­ко 450 груп­них из­ло­жби у зе­мљи и ино­стран­ству (Па­риз, Осло, Хел­син­ки, Со­фи­ја, Бу­ку­решт, Бу­дим­пе­шта, Ин­гол­штат, Ка­и­ро и Па­до­ва) и на 53 са­мо­стал­не из­ло­жбе у зе­мљи (Бе­о­град, За­греб, Ниш, Кра­гу­је­вац и др.), као и у ино­стран­ству (Па­риз, Рим). Пред­ста­вљао је Ју­го­сло­вен­ску се­лек­ци­ју на 14. би­је­на­лу ма­ле скулп­ту­ре у Па­до­ви.

 

За свој умет­нич­ки рад на­гра­ђи­ван 23 пу­та (Ок­то­бар­ски са­лон, Бе­о­град – 1975 и 1991. пр­ва на­гра­да за скулп­ту­ру), на­гра­да за нај­у­спе­шни­ју из­ло­жбу у бе­о­град­ским га­ле­ри­ја­ма 1978; на­гра­да Ју­го­сло­вен­ског би­је­на­ла ма­ле скулп­ту­ре у Мур­ској Со­бо­ти, 1981; го­ди­шња на­гра­да УЛУ­ПУДС-а 1978. и 1992; на­гра­да за жи­вот­но де­ло 2003. и др. Де­ла му се на­ла­зе у вла­сни­штву ви­ше му­зе­ја и мо­дер­них га­ле­ри­ја. Као ли­ков­ни кри­ти­чар об­ја­вио је пре­ко 800 тек­сто­ва, ли­ков­них кри­ти­ка и есе­ја о умет­но­сти.

 

Об­ја­вио је пет књи­га из исто­ри­је умет­но­сти, че­тр­на­ест пе­снич­ких збир­ки, че­ти­ри збир­ке крат­ких при­ча и јед­ну књи­гу по­ет­ских огле­да. О ње­го­вом ра­ду об­ја­вље­но је пре­ко 150 би­бли­о­граф­ских је­ди­ни­ца. За књи­жев­ност до­био на­гра­де: „Јо­ван Скер­лић“ 2010, за књи­гу пе­са­ма Реч­ник стра­ха; на­гра­ду за нај­бо­љу крат­ку при­чу на ме­ђуна­род­ном кон­кур­су ча­со­пи­са „Акт“, 2011. По­е­зи­ја му је за­сту­пље­на у ви­ше пе­снич­ких ан­то­ло­ги­ја.

 

Члан је УЛУС-а (Удру­же­ња ли­ков­них умет­ни­ка Ср­би­је), УЛУ­ПУ­ДУС-а (Удру­же­ња при­ме­ње­них умет­ни­ка ли­ков­не умет­но­сти Ср­би­је), Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ср­би­је, Удру­же­ња ли­ков­них кри­ти­ча­ра Ср­би­је и Ме­ђу­на­род­ног удру­же­ња ли­ков­них кри­ти­ча­ра. По­е­зи­ја му је за­сту­пље­на у ви­ше пе­снич­ких ан­то­ло­ги­ја и збор­ни­ка. Превођена је на енглески, француски и македонски.

 

Балша Рајчевић је објавио следеће књиге:

За умет­ност (есе­ји и ли­ков­не кри­ти­ке), Ник­шић 1985;

Скулп­ту­ра То­ми­сла­ва Ка­у­зла­ри­ћа, Зе­мун 1988;

Мо­ли­тва ва­ја­ре­ва (пе­сме), Бе­о­град 1992;

Оаза у ка­љу­зи (пе­сме), Бе­о­град 1993;

За­нос ни­је за­блу­да (пе­сме), Бе­о­град 1994;

Да ли то бе­ше са­мо сан (пе­сме), Бе­о­град 1994;

Ти­ши­на и пу­те­ви (пе­сме), Бе­о­град 1995;

Пу­то­ка­зи за при­до­шли­це (пе­сме), Бе­о­град 1997;

Пад наш сва­ки­да­шњи (крат­ке при­че), Бе­о­град 1997;

Од те­о­ри­је кри­ти­ке до умет­но­сти (есе­ји и члан­ци о умет­но­сти), Бе­о­град 1997;

Јаг­ња­ли­шта (пе­сме), Срем­ска Ми­тро­ви­ца 1999;

Гла­со­ви из по­но­ра (пе­сме), Бе­о­град 2001;

Скри­ве­ни сми­сао ви­ђе­ног (иза­бра­не ли­ков­не кри­ти­ке 1971–2001), Бе­о­град 2001;

По­след­њи Хи­пер­бо­ре­јац (пе­сме), Бе­о­град 2003;

Опла­ки­ва­ње ла­бу­да (пе­сме), Бе­о­град 2004;

Од исме­ја­них му­дра­ца до упла­ше­них про­ро­ка (по­ет­ски огле­ди), Бе­о­град 2004;

Мо­но­гра­фи­ја – Скулп­ту­ра Бал­ше Рај­че­ви­ћа, Бе­о­град 2005;

По­све­те (пе­сме), Бе­о­град 2006;

Уз­ви­ше­ни си­ла­зак (пе­сме), Бе­о­град 2006;

Уса­мље­ни и не­схва­ће­ни (при­че), Бе­о­град 2007;

Пу­то­ка­зи че­жње (пе­сме), Бе­о­град 2008;

Реч­ник стра­ха (пе­сме и крат­ке при­че), Бе­о­град 2009;

Есе­ји о умет­но­сти, Бе­о­град, 2011;

Уз­диг­ну­ћа у са­мо­ћи (пе­сме), Бе­о­град, 2011;

Ни­ко и не­ко (крат­ке при­че), Бе­о­град, 2012;

Преобразбе (песме), Београд, 2012;

Искре у тами (песме), Београд, 2014;

Песник и песма (песме), Београд, 2015;

Случај сликара Мијушковића (приче), Београд, 2016.

 

О књи­жев­ном де­лу Бал­ше Рај­че­ви­ћа об­ја­вљен је у ли­сто­ви­ма и ча­со­пи­си­ма ве­ли­ки број књи­жев­но-кри­тич­ких тек­сто­ва, освр­та и при­ка­за.  Књи­га Кри­ти­ке о књи­жев­ном де­лу Бал­ше Рај­че­ви­ћа, об­ја­вље­на је 2014. го­ди­не.

 

Бал­ша Рај­чев­ић жи­ви у Бе­о­гра­ду.


Књиге: